VI HJäLPER DIG MED DIN C-UPPSATS OCH KANDIDATUPPSATS

Vi hjälper dig med din C-uppsats och Kandidatuppsats

Vi hjälper dig med din C-uppsats och Kandidatuppsats

Blog Article

Delkursen examineras genom att studentens uppsats ventileras på ett seminarium. Vid
detta seminarium finns en utsedd ”opponent”, vars uppgift är att redogöra för innehållet i
uppsatsen samt framföra frågor, synpunkter och invändningar, som uppsatsförfattaren i
sin tur skall besvara. Varje student ska dessutom opponera på en uppsats. Färdiga
uppsatser lämnas in i tillräckligt god tid innan den skall ventileras att opponent och övriga
seminariedeltagare får tillräcklig tid på sig att studera den. Efter ventileringen ger
betygsättaren ett preliminärt omdöme. Detta preliminära omdöme skall ges snart efter
ventileringen. Efter att det preliminära omdömet kommunicerats så har författaren högst
två veckor på sig att färdigställa en slutversion genom att rätta till exempel stavfel och
genomföra mindre korrigeringar. Dessa förändringar markeras tydligt i en elektronisk
version. Det är sedan slutversionen som betygsätts. När författaren lämnar in slutversionen
ska författaren också lämna in en kortfattad beskrivning där det förklaras vilka
förändringar, om några, som gjorts i ljuset av exempelvis vad som kommit fram under
ventileringen. Notera dock att formellt är ventilering redan en del av examinationen, och
att två veckor är en väldigt kort tid för att omskriva uppsatsen. Det är därför önskvärt att
versionen som ventileras är så nära färdig som möjligt.
Om du har några frågor som rör skriva c uppsats på en månad kan du kontakta oss på hemsidan.

Bedömningskriterierna för C-uppsatsen brukar baseras på i första hand grundläggande hygieniska faktorer såsom språkbehandling, behandling av referenser och följandet av institutionens regler för formalia.

De så kallade vetenskapliga hygieniska faktorerna utgör nästa trappsteg i betygstrappan- precision i forskningsfråga, besvarandet av samma forskningsfråga (eller frågor) samt anknytningen till teorier och ev. kritik av desamma. Korrekt använda forskningsmetoder och felfri förståelse och förklaring av grundläggande metodresonemang som t.ex. reliabilitet och validitet. Förklaring av de begrepp som används i undersökningen. Om dessa är välgjorda och utan anmärkning torde uppsatsen få betyg C och uppåt.

Report this page